Tutoring

Aleksander Antoszek

My personal website

Tutoring

Znajdź swoje mocne strony, ogarnij szkołę, pasje, życie, pozbądź się stresu poprzez konstruktywną i systematyczną pracę.

Zapisz się

Tutoring

Find your strengths, manage school, hobbies & overall life, get rid of stress through constructive and systematic work.

Sign up

What is tutoring?

Info

A meeting
First of all, tutoring is a meeting of two; the tutor and the tuti (you). The meeting can take place either in person, or via the internet. Finding a place that allows for a private, non-disturbed meeting is key. Meetings can take place at most every two weeks, and at least every two months. Their frequency is decided on a case-by-case basis.

A conversation
Tutoring is based on conversation. The topics we talk about, and the things we focus on depend on you. Through the conversation we discover our strenghts and ask questions.

Goal
My goal in tutoring is to provide the following to the tuti (you):

Discovery and development of your strenghts

Organization and systhematization of your schoolwork
Establishment of goals (school, life and more)

Minimizing stress

Fighting distractions

How does this work?

1. Scheduling a meeting
1.1 The first meeting
To shedule the first meeting, signup via the form.

I'll respond to you within 48 hours.
The first meeting is free from any fees.


1.2 The following meetings
At the end of every meeting we schedule the next one.

Important note: you have to pay for at least one meeting ahead. I do this to prevent last minute cancelling with little time for me to schedule something else.

So, at the first meeting (free), you'll have to pay for the next meeting (if one is scheduled).

2. The meeting
2.1 Location
The meeting should take place in a non-distracting, non-disturbing environment that allows for a private conversation to take place. If we're meeting in Kraków, we can meet in a coffeshop, library, park, or, if you want, your house. We decide on the location for the next meeting at the end of a meeting.

2.2 What do you have to bring?
You'll need a notebook, a computer (if you're using one for work), a pen, and a folder with all the materials from previous meetings.

2.3 What do we do at a meeting?
As you know by now, tutoring is based on conversation. We talk. I prepare some materials and techniques to share, but the actual things we do depend on you and your preferences. It's really hard to predict how it'll go ;)

3. After a meeting
3.1 Summary
After every meeting, I'll send you a brief summary of the meeting + plans for meetings ahead to your email.

3.2 Extra help
In case of sudden, crisis situations I am able to provide you with extra help/support via email/internet chat. These extra meetings are strictly dependent on your specific situation.

4. Fees and cancellations
4.1 Meeting fee
I treat tutoring primarily as a way to realise my goal of helping others. But, I do value my time, and I need to pay my bills.

Meeting fee -> 15 USD

Is is a too much? Too little? Depends. Everyone is in a different financial situation. If that's too much for you (or too little), let me know during the first meeting. I don't want the fee to either be a goal for me, or a roadblock for you. I can lower the fee, but will not conduct meetings for free.

4.2 If I cancel a meeting
If I cancel a meeting more than a week before, I'll refund the whole fee, unless we schedule a different time.

If I cancel a meeting less than a week before, I'll refund the whole fee, and will give you a small amount of money as an apology.

4.3 If you cancel a meeting
If you cancel a meeting more than a week before, I'll refund 60% of the fee, no questions asked.

If you cancel a meeting less than a week before, I won't be able to refund you. I have established this policy to avoid sudden cancellations that ruin my work. It's quite hard to reschedule everything and make sure I am able to meet with someone else.

If you cancel a meeting because of an illness, accident, or some other crisis situation, I will refund everything. You will need to explain, and tell me about the situation.

How can I help you?
Tutoring holistically approaches your life situation, problems, hobbies and goals. We can do a lot, move the needle by much. Below I wrote down a few ways I can help you. This list is not absolute.

1. Find your strenghts and passions

2. Organize your schoolwork

3. Organize your house chores and errands

4. Learn productivity & focusing techniques

5. Build your own productivity & planning system

6. Deal with stress

7. Finding motivation in harder moments

8. Learn effective teamwork

9. Establish better ways of making decisions

Important note: Tutoring is not a form of therapy. Sometimes, people that come to me require extra support from someone else. I can help you a lot, but sometimes you may need extra help.

The tutor's secrecy requirement

By basic tutoring principles, I am required to keep all your personal, private information secret, and shielded from others on my side. All meeting notes/tuti observations are kept in an encrypted note-taking program, to which only I have access.

Questions?
Contact me via email

Czym jest tutoring?

Informacje na temat tutoringu.

Spotkanie
Tutoring to jest przede wszystkim spotkanie dwóch osób: tutora i tutiego (osoby tutorowanej?). Spotkanie może się odbywać albo "w realu" albo poprzez internet. Ważne jest to, aby spotkanie odbywało się w miejscu, które pozwala na prywatną rozmowę. Spotkania odbywają się najczęściej raz na dwa tygodnie, a najrzadziej raz na dwa miesiące. Częstotliwość zależy od tutiego i tutora.

Rozmowa
Kluczowym elementem spotkania tutoringowego jest rozmowa. Temat rozmowy oraz jej kierunek zależy od potrzeb tutiego. Poprzez rozmowę odkrywamy swoje mocne strony oraz zadajemy dobre pytania.

Cel
Celem spotkań tutoringowych jest odnalezienie i rozwój mocnych stron tutiego, organizacja pracy w szkole, ustanowienie celów, zwiększenie produktywności i zmniejszenie rozproszeń.

Jak to wygląda?
1. Umawianie spotkań
1.1 Pierwsze spotkanie
Na pierwsze spotkanie, mające na celu poznanie tutora i tutiego, wyznaczenie częstotliwości kolejnych spotkań oraz wyznaczenie celów na najbliższe spotkania można się zapisać tutaj.

Odpowiedź na formularz zostanie wysłana w ciągu 48 godzin. Spotkanie może się odbyć w najbliższym wolnym czasie tutoringowym tutora:

Pierwsze spotkanie jest wolne od opłat.

1.2 Kolejne spotkania
Pod koniec każdego spotkania tuti umawia się tutorem na kolejne spotkanie. Ważne: spotkania są opłacane jedno do przodu. Oznacza to, że na pierwszym (wolnym od opłat) spotkaniu tuti opłaca kolejne spotkanie (jeśli takowe zostanie umówione).

Dlaczego tak? Chcę być pewny, że spotkanie nie będzie odwołane z błahych powodów zaraz przed planowaną datą. Więcej informacji o opłatach i odwoływaniu poniżej.

2. W trakcie spotkania
2.1 Lokalizacja
Spotkanie powinno się odbywać w nierozpraszającej przestrzeni pozwalającej na spokojne przeprowadzenie rozmowy. Możemy się spotkać w kawiarni, bibliotece, parku, lub jeśli chcesz to w Twoim domu. Lokalizację następnego spotkania wybieramy na spotkaniu poprzednim. W przypadku zmiany lokalizacji kontaktujemy się przez telefon.

2.2 Co mam przynieść?
Na każdym spotkaniu miej ze sobą zeszyt, komputer (jeśli korzystasz/potrzebujesz, ja będę ze swoim ;), coś do pisania, teczkę oraz wszelkie wcześniejsze materiały. Jeśli planujesz pić kawę/herbatę itp. to weź jakiś kubek z domu, aby nie marnować papierowych ;)

2.3 Przebieg spotkania
Tutoring przede wszystkim opiera się na luźnej rozmowie. Tutor przygotowuje różne materiały, pytania, dyskusje, ale zawsze wszystko zależy od tutiego. Tak więc, przebieg spotkania jest trudny do przewidzenia :)

3. Po spotkaniu/Między spotkaniami
3.1 Podsumowanie
Po każdym spotkaniu tuti otrzyma krótkie podsumowanie spotkania oraz planów na kolejne spotkania na swój adres email.

3.2 Dodatkowa pomoc
W przypadku nagłych, kryzysowych sytuacji możliwe jest uzyskanie dodatkowej pomocy/spotkania poprzez email lub internet. Takie dodatkowe spotkania ściśle zależą od konkretnej sytuacji tutiego.

4. Opłaty i odwoływanie spotkań
4.1 Opłata za spotkanie
Traktuję tutoring przede wszystkim jako możliwość realizacji mojego najważniejszego celu w życiu: pomagania innym. Mimo tego, cenię swój czas.

Koszt jednego spotkania → 39 zł

Czy to dużo? Czy to mało? Zależy. Każdy jest w innej sytuacji finansowej. Jeśli wiesz, że to jest dla ciebie zbyt dużo (lub za mało), to powiedz o tym na pierwszym spotkaniu. Tak jak mówię, chcę, aby cena nie była ani celem dla mnie, ani przeszkodą dla Ciebie. Cena może zostać obniżona, jednak za darmo spotkań nie jestem w stanie prowadzić.

4.2 Odwoływanie spotkań przez tutora
Jeśli spotkanie odwołam maks. na tydzień wcześniej, dostaniesz 100% zwrotu, jeśli nie wybierzemy innej daty.

Jeśli spotkanie odwołam z krótszym niż tydzień wyprzedzeniem dostaniesz 100% zwrotu + 10 zł przeprosin.

4.3 Odwoływanie spotkań przez tutiego
Jeśli odwołasz spotkanie na tydzień wcześniej, zwrócę Ci 60% opłaty.

Jeśli odwołasz spotkanie z krótszym niż tydzień wyprzedzeniem nie będę Ci w stanie zwrócić opłaty. Robię tak, aby uchronić się przed nagłymi odwołaniami z błahych powodów, które uniemożliwiają mi zrobić coś innego w tym czasie.

Jeśli spotkanie odwołasz z powodów choroby, wypadku, kryzysowej sytuacji rodzinnej oddam Ci 100% opłaty. Będziesz mi musiał jednak o tym opowiedzieć.

W czym mogę Ci pomóc?
Tutoring zazwyczaj bardzo holistycznie podchodzi do sytuacji, problemów, pasji i celów tutiego. Można zrobić naprawdę bardzo wiele. Poniżej wymieniłem kilka sytuacji/spraw, w których mogę Ci pomóc. Oczywiście, ta lista nie jest wyczerpująca.

1. W znalezieniu swoich mocnych stron i pasji

2. W organizacji swojej pracy w szkole

3. W organizacji obowiązków domowych

4. W nauczeniu technik produktywności i koncentracji

5. W zbudowaniu swojego systemu produktywności i planowania

6. W radzeniu sobie ze stresem

7. W odnajdywaniu motywacji w nudnych zadaniach

8. W efektywniejszej pracy w grupie
9. W lepszej, mądrzejszej priorytetyzacji i wyborze

Uwaga: tutoring nie jest terapią. Bywa, że osoby trafiające do mnie potrzebują dodatkowej pomocy psychologa/terapeuty. Jestem Ci w stanie pomóc w wielu sprawach, ale w niektórych przypadkach nie.

Tajemnica tutorska
Tutora obowiązuje tajemnica tutorska, która zobowiązywuje mnie do pozostawienia wszelkich danych osobistych dla siebie. Wszelkie notatki/obserwacje/materiały bezpośrednio powiązane z tutim są przechowywane w szyfrowanej aplikacji, do której dostęp mam tylko ja.Pytania?
Napisz do mnie na hello@antoszek.eu